Obchodné podmienky

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

V súčasnej dobe je možné zakúpiť hračky značky VTECH u mnohých internetových predajcov. Niektoré z týchto hračiek ale pochádzajú z rôznych zdrojov z celého sveta a nie sú tak lokalizované do slovenského ani českého jazyka. Overte si prosím vždy u vášho predajcu, že produkt hovorí vami požadovaným jazykom, má slovenské (české) menu aj návody na obsluhu.

Dodatočná zmena na inú jazykovou verziu nie je v žiadnom prípade možná.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Všeobecné obchodní podmínky
I. Všeobecné podmienky reklamácie
1. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.
Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:
a) Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa.
b) Poštou na adresu prevádzkovateľa.
c) Reklamačným formulárom.
d) Osobným doručením.
Kupujúci je povinný uviesť:
a) Číslo objednávky (je zasielaný s potvrdením objednávky v e-mailu)
b) Čo najvýstižnejší popis závad a ich prejavov
c) Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (priložená faktúra a dodací list)
2. Povinnosti predávajúceho
Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho elektronickou poštou, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
B. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu MENUG sú záväzné pre obe strany. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
6. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu MENUG, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch.
D. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367 / 2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.
Obchodné podmienky
C. Reklamácie
1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu MENUG a právnym poriadkom platným v ČR.
2. Tovar sa dá reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na korešpondenčné adrese firmy.
3. Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave i keď sa porucha prejavila pred transportom.
Ďalej pozri nižšie: Reklamačný poriadok
A. Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode vtechcz.cz/sk. Internetový obchod vtechcz.cz/sk prevádzkuje spoločnosť MENUG sro . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).
II. Reklamácia uplatnená v záručnej dobe
1. Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je prikladaná faktúra alebo dodací list, ktorý slúži zároveň ako záručný. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník prevzatím tovaru. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu.
Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdŕžal so zásielkou správne vyplnený dodací list, je povinný podať ihneď písomne správu adresovanú na info@menug.cz. Ak tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
2. Záručné podmienky
a) Dĺžka záruky sa riadia obchodným zákonníkom. Táto doba začína dňom vystavenia a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej opravovni. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohto dodacieho listu.
b) Zákazník doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu strediska firmy MENUG, tj. Pelhřimov, Hodějovická 2458. Tovar musí byť v pôvodnom obale v úplnom stave vrátane príslušenstva. Ku každej položke musí byť pripojená kópia dodacieho listu a presný popis porúch.
c) Servisné stredisko po vybavení reklamácie vyzve zákazníka k odberu tovaru, prípadne ho zašle na svoje náklady a riziko kupujúceho späť.
d) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
- Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú,
- Použitím tovaru na iné účely ako je určené.
- Tovar bol poškodený živlami,
- Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
e) Na pozáručné opravy je záruka 6 mesiacov a to len na rovnakú porúchu, ktorá sa prejavila pri oprave.
3. Reklamačné podmienky
Reklamácie vybavujú predajné strediská firmy MENUG, tj. V tomto prípade: MENUG s.r.o., Pelhřimov, Hodějovická 2458
4. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 7. 2014 Ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti pri vybavovaní reklamácií a záruke tovaru.
Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
E. Záverečné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedenú v katalógu Internetového obchodu vtechcz.cz/sk , ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
3. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odseku 1 obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.
Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre zákazníka pri uplatňovaní reklamácie tovaru nakupovaného v Internetovom obchode vtechcz.cz/sk.

TOPlist
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie